– تدوین سرفصل‌های آموزشی رشته‌های مرتبط با انرژی ویژه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

– نیاز سنجی آموزشی رشته‌های مرتبط با انرژی برای مراکز آموزشی

تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی که قصد راه اندازی رشته‌های مرتبط با انرژی را دارند