1- مدیریت انرژی در ساختمان

۲- مدیریت انرژی در تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان

۳- قوانین و مقررات مرتبط با بهینه سازی انرژی

۴- قراردادهای خرید صرفه جویی انرژی (EPC)

۵- آشنایی با پروتکل بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری (IPMVP)

۶- انرژی و محیط زیست

۷- برچسب انرژی ساختمان‌ها

۸- استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001

۹- ممیزی انرژی در ساختمان

۱۰- داده کاوی در آمار انرژی

۱۱- “اکسل کاربردی” برای مهندسین انرژی

۱۲- آشنایی با نرم افزارهای انرژی

۱۳- تحلیل‌های اقتصادی در طرح‌های بهینه سازی انرژی

۱۴- انرژی و اقتصاد

۱۵- مدیریت و اقتصاد انرژی

کارمندان و مدیران شرکت‌‌ها، سازمان‌ها و مراکز اداری دولتی-خصوصی

مدت زمان برگزاری دوره‌ها بسته به عنوان دوره متفاوت است. جهت کسب اطلاع در این خصوص با ما مکاتبه نمایید.